Çağrı: 2022 VEKAM Araştırma Ödülü

Son Başvuru tarihi: 28 Ocak 2022

Başvuru Şartları:

 1. Başvuru sahibi/sahiplerinin en az lisans düzeyinde mezuniyetinin olması gereklidir.
 2. Araştırma ödülü, yeni başlayacak çalışmaları ve/veya başlamış ve halen devam eden ve başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl sonunda tamamlanması hedeflenen çalışmaları kapsamaktadır.
 3. Belgeleme, envanter çıkarma, listeleme, dijitalleştirme vb. çalışmalar başvuru kapsamı dışındadır.
 4. Başvuru kapsamında hazırlanan çalışma/proje, Yüksek Lisans, Doktora tez çalışması olabilir.
 5. Başvurular Türkçe ya da İngilizce dillerinden birinde yapılabilir.
 6. Daha önce ödül almış proje yürütücüleri ancak 5 yıl sonunda tekrar proje yürütücüsü olarak başvurabilirler ancak projelerde araştırmacı, uzman vb. görevlerde yer alabilirler.

Başvuru Yöntemi

Başvurular, KUDreamApply üzerinden online olarak alınmaktadır.

Online Başvuru için gerekli dokümanlar:

 1. Araştırma Projesi Önerisi

Öneri dokümanı şu bölümleri içermelidir:

 • Başlık sayfası (Araştırma Projesinin adı, proje yürütücüsünün adı, yıl, ve bu bir tez çalışması ise dipnotta mutlaka belirtilmelidir)
 • Özet (100-250 kelime).
 • Giriş: Önerilen araştırmanın bilimsel değerini ve olası uygulama sonuçlarını ele alan kısa bir tanıtım ve açıklama
 • Araştırmanın amacı ve kapsamı
 • Literatür değerlendirmesi (Kuramsal olarak referans alınan çalışmalara atıfta bulunarak daha önce yapılmış çalışmaların araştırmacı tarafından değerlendirildiği/yorumlandığı bir bölüm olarak sunulmalıdır.)
 • Araştırma Sorusu
 • Yöntem, veri toplama teknikleri ve proje planı
 • Zaman çizelgesi: Tüm süreç en fazla bir takvim yılını kapsayabilir.
 • Bütçe: Demirbaş alımı dışında gerekli harcama kalemlerinin detaylı bir tabloda sunumu.
 • Varsa, araştırmada görev alacak diğer araştırmacıların, uzmanların vb. kimler olacağı ve haklarında kısa bilgiler ile araştırmaya/projeye katkıları
 1. Özgeçmiş dokümanı
 2. İki referans mektubu

(Projeye ilişkin genel görüşler ile başvuru sahibinin bu projeyi gerçekleştirecek birikim ve yeteneğe sahip olduğuna dair görüş içeren imzalı, en az 2 referans mektubu gerekmektedir.

Referan sahipleri, başvuru yapan kişinin tez danışmanı olamaz.

Sorularınız için: aayaokur@ku.edu.tr

Değerlendirme süreci

 • Başvurular ilk olarak Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerden seçilen alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan Bilimsel Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir. Hakem raporları karar verici mercilere görüş bildirmek üzere hazırlanır, başvuru sahiplerine karşı bir yükümlülük oluşturmaz.
 • Nihai değerlendirme, VEKAM Yönetim Kurulu tarafından hakem raporları doğrultusunda yapılır.
 • Sonuçlar VEKAM web sayfasında yayınlanarak duyurulur.
 • İletişim süreci, öncelikli olarak proje yürütücüsü olan başvuru sahibinin verdiği e-posta adresi ve diğer iletişim kanallarından gerçekleştirilir. Birden fazla başvuru sahibi var ise; diğer başvuru sahiplerini bilgilendirmekle proje yürütücüsü yükümlüdür.

Araştırma Ödülü: Ödemeler ve Koşullar

Her bir araştırma projesi için üst sınır 10,000 T.L.’dir. Ödemeler proje yürütücüsü olan başvuru sahibine, nihai proje raporunun VEKAM’a teslim edilmesi ve hakemlerin çalışmayı değerlendirmesinden sonra ve Merkez yönetiminin nihai onayıyla yapılır.

Araştırmacının Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Araştırma ödülünü almaya hak kazanan araştırmacılar, zaman çizelgesine uygun olarak çalışmalarına

başlamak ve Proje’yi aynı çizelgedeki tarihte neticelendirmekle yükümlüdür.

Araştırmacı, proje çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin sonuç raporunu ve projenin her türlü ürün ve çıktısını VEKAM’a sunmakla yükümlüdür.

Araştırmacılar çalışmalarının sonucunda ele aldıkları konu çerçevesinde, ulaştıkları bulguları ortaya koyan ve değerlendiren hakemli bir makale hazırlamak ve Ankara Araştırmaları Dergisi’ne başvurmakla yükümlüdürler.