Amaç:

Yaşadığımız kentin farkında olmak; kente ait yaşanmışlıkların,yaşananların ve yaşanacak olanların canlı tutulmasına yol açabilir. Kendimizi kente ait bireyler olarak hissetmek; kentin sahip olduğu soyut, somut değerleri öğrenmek ve  içselleştirmek yolu ile sağlanabilir.

Bu noktadan hareketle Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) ve Açık Atölye işbirliği ile hazırlanan “Beş Ankara” projesinde  Ankara kentine sanatsal, tarihsel, bilimsel anlamda dokunulması;  projede oluşacak yaşantı süreçlerinin bireyi  tarihsel düzeyde “Kentlilik Bilinci”ne ulaştırması öngörülmüştür“Beş Ankara” projesi  Ankara’nın beş ayrı tarihsel döneminin , dönemlerle ilişkili beş farklı mekanda, 9-12 yaş aralığında çocuk grubu ile herbiri 6 saatlik, toplamda beş haftalık atölye çalışmaları olarak planlanmıştır.  Atölyeler boyunca disiplinler arası çalışma yöntemi ile yaşantı süreçleri oluşturulması hedeflenmiştir.

Yöntem:

Tarihsel düzeyde kentlilik bilinci ile ilgili ölçme araçları oluşturma, ön test – son test yöntemi ile katılımcılara uygulama, soru-cevap, araştırma, keşfetme, beyin fırtınası, tarih, yaratıcı yazma, devinim, resim, seramik, enstelasyon, fotoğraf.

Proje katılımcıları öncelikle, belirlenen beş tarihsel döneme ilişkin bilgileri keşif, araştırma ve irdeleme yoluyla anlamlandırmıştır; sonrasında dönemlere ilişkin gerçekliklerden yola çıkılarak dönemin öyküleştirmesi ve öyküyü dramatik kurgu içerisinde canlandırmaları sağlanmıştır.

Her atölye; müzik, yerleştirme, kostüm, ritüel, metin ya da nesne kullanılarak ilgili dönemlere ait atmosfer oluşturulmasıyla başlamıştır.Projenin ilk atölyesinde katılımcılar; ilk tarihsel döneme ilişkin, kurgusu atölye yürütücüleri tarafından oluşturulmuş bir öykü, öykünün ana karakteri ve dönemi temsil eden nesneden yola çıkarak çalışmalara başlamışlardır. Devam eden atölyelerde katılımcılar tarafından; öykünün tarihsel dönemlerdeki geçişi, ana karakterin değişimi, ilgili nesnenin tarihsel süreçteki dönüşümü kurgulanmış, geliştirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Böylece, her tarihsel dönem arasında, dönemsel nesne ve karakterler üzerinden bir bağ kurularak, beş bölümlük bir öykü oluşturulmuştur. Her atölyede katılımcılar; farklı disiplinler kullanarak, döneme ilişkin, ana öykü ile bağlantılıyazılı ve görsel ürünler ortaya çıkarmış ve atölyeler sonunda ortaya çıkan ürünler düzenlenen bir etkinlikle sergilenmiştir.

Kazanımlar

Kentlilik bilinci kazanma, kendini keşfetme, kültürel değerlerin farkına varma ve sahiplenme, algı oluşturma, empati yapma.