Katı Atık Emekçilerinin Yaşamsal Pratikleri Üzerine Sosyo-Politik Bir Analiz: Ankara Örneği

Mart 11, 2022

23 Mart 2022

14.00 – 15.30

Konuşmacı: Saitcan Güngördü

Geri dönüşüm uygulamaları, gelişmiş ülkelerde formel bir biçimde sürdürülürken gelişmekte olan ülkelerde genellikle enformel süreçlerle sürdürülmektedir. Türkiye’de geri dönüşüm uygulamaları, enformelden formele doğru ilerleyen bir görünüme sahiptir. Atık emekçileri, Türkiye’deki
enformel geri dönüşüm uygulamalarının merkezinde yer alan ve gelirini buradan kazanan bireylerdir. Geri dönüşüm uygulamalarında son yıllardaki değişim süreciyle birlikte atık emekçileri, bu sistemin dışına itilmektedir.
Konferansın amacı, Ankara örneği üzerinden atık emekçilerinin durumlarını; politik, ekonomik, mekânsal ve psiko-sosyal boyutlarıyla ortaya koymak ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektir. Ankara’nın 3 metropol ilçesinde (Altındağ, Çankaya ve Keçiören) yürütülen çalışmada, 70 atık emekçisiyle yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular, ilgili literatürden hareketle değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları, politik ve ekonomik boyutlarıyla çeşitli engellere maruz bırakılan atık emekçilerinin, mekânsal ve psiko-sosyal boyutlarda da çeşitli engellerle karşılaştıklarını vurgulamakta ve mevcut sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmektedir.

Konferans çevrimiçi ve Türkçe olacaktır. Kayıt gereklidir.

Kayıt için <<