VEKAM EFEMERA ÇALIŞTAYI I: ANKARA ARŞİVİNDEN EFEMERA

30 Mayıs 2019 - 31 Mayıs 2019

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2019

2018 yılında VEKAM tarafından gerçekleştirilmiş olan I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu neticesinde, Türkiye’de oldukça fazla sayıda araştırmacı ve akademisyenin efemera çalışmalarının farklı alt alanlarında uzmanlaşmak için çeşitli çalışmalar yapmakta olduğu anlaşılmıştır. Bu çalıştay, efemeral malzeme kullanılmasına ilişkin incelemelerin teorik ve metodolojik olarak bilimsel bir temele oturtulması ve kurumsallaşması ve ilgili araştırmacılar arasında iletişim ve işbirliğinin devamlılığına somut ve kalıcı bir katkıda bulunulması amacıyla, sempozyumu düzenleyen Koç Üniversitesi VEKAM’ın arşivlerinde yer alan Ankara efemerasının (mimari, tarihi, kültürel, ticari, sosyal hayat, eğlence, turistik, gündelik hayat, vb. alanlarda) farklı teoriler ve yöntemler yoluyla incelenmesini ve bu şekilde efemera çalışmalarına dair somut ve kalıcı yöntemler geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Çalıştayın birincil hedefi, efemera çalışmaları yürütmekte olan ve farklı alanlar ve akademik disiplinlerden gelen kişilere, birinci el efemeral kaynak kullanımıyla ilgili araştırma ve çalışmalarında kullanacakları değişik fikir, teknik ve becerileri ortaya çıkarmak, tartışmaya açmak ve benimsetmek olacaktır. Aynı zamanda, bu etkinliğin 2018 yılında VEKAM tarafından düzenlenen sempozyumla yeni bir ivme kazanmış olan efemera çalışmalarının sürdürülebilirliğine de kayda değer bir katkıda bulunması hedeflenmektedir. Kültürel bellek kurumlarının arşivlerinde yer alan birinci el efemeral kaynakların bu alanda etkin bir biçimde kullanılmasının sağlanması da diğer bir önemli hedeftir.

Yöntem

Başvuru dosyası hazırlanırken, başvuru sahiplerinden öncelikle bir araştırma alanı belirlemesi (Örn. Mimarlık tarihi ve efemera gibi), bu alanda efemeranın kullanımına yönelik bilgi vermesi, VEKAM Kütüphane ve Arşiv koleksiyonlarında yapılan taramaya ve materyal seçimine ilişkin değerlendirmede bulunması, efemeral materyali inceleme yöntemini açıklaması ve çıkarımlarını sonuç ve değerlendirme bölümünde sunması beklenmektedir.

Tüm başvurular organizasyon komitesi tarafından tarafsız bir şekilde değerlendirilecek ve puanlama yoluyla çalıştayla doğrudan ilgili olduğu kararlaştırılan ve efemera tanımına uygun olduğu belirlenen birinci el kaynaklar ve somut bilgi ve yöntemler içeren öneriler kabul edilecektir. Çalıştay sırasında aynı/benzer disiplinlerden gelen katılımcılar homojen gruplar içinde çalışacak ve teori ve yöntemlerle ilgili çıktılarını çalıştay sonunda diğer gruplarla paylaşacak ve elde edilen bilgiler ışığında efemeral kaynakların farklı dönem, koşul ve şartlarda Ankara şehri ile ilgili ne gibi bilgiler verdiğini kolaylaştırıcıların da desteğiyle ortak bir raporla ortaya koyacaktır. Genel olarak gündelik hayat ve materyal kültürle ilgili olacağı öngörülen bu kaynakların, Ankara’nın çeşitli dönemleriyle ilgili kısa metinler içeren görsel bilgiler vereceği tahmin edilmektedir.

Kimler Katılabilir?

Efemera çalışmalarıyla ilgili sosyal ve beşeri bilimler ve mimarlık ve güzel sanatlar, ekonomi ve kültür tarihi, görsel ve maddi kültür gibi alanlarında lisansüstü çalışmalar yürüten araştırmacılar, akademisyenler, kütüphane, arşiv, müze, araştırma merkezlerinde ve diğer tüm kültürel bellek kuruluşlarında çalışan yöneticiler, uzmanlar ve tüm bu alanlarda eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir.

Başvuru Şartları

Lisansüstü düzeyde bir eğitim programına devam ediyor ya da mezun durumda olmak.

Katılım ücreti

75 TL’dir. Ödeme başvurular sonuçlandıktan sonra, kesin kayıt aşamasında yapılacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler*

      1. Katılımcı bilgi formu
      2. Özgeçmişiniz
      3. Araştırma öneriniz
          3.1. Araştırma Konusu
          3.2. VEKAM Kütüphane ve Arşiv koleksiyonlarında yapılan taramaya ilişkin değerlendirme
          3.3. İncelemeye esas birinci el efemeral kaynakları içeren liste
          3.4. Yönteminiz
          3.5. Değerlendirme ve Sonuç
          3.6. Bir adet referans mektubu (yüksek lisans ve doktora öğrencileri için)**

*Tüm dokümanlar tek bir PDF dosyası olarak 28 Şubat 2019 tarihine kadar aayaokur@ku.edu.tr adresine iletilmelidir.

**Referans mektubu, referans sahipleri tarafından aayaokur@ku.edu.tr adresine ayrıca iletilmelidir.

Bilgi ve danışma için: VEKAM Araştırma ve Eğitim Programları; 0312 355 20 27 # 22

ANKARA BAĞ EVİ